بازدید مسئولین شهرستان و اعضای شورای شهر از پروژههای شهر داری راور