آغاز ساخت چندین طرح عمرانی جدید توسط شهر داری راور