دیدارسرپرست جدید آستان قدس رضوی شهرستان راور با شهردار