تقدیر و تشکر و اهدا هدیه توسط شهر دار به شهروندان نمونه