تجهیز واحدهای شهر سازی-نوسازی و در آمد شهرداری راور به سیستم اتوماسیون اداری