مهندس اژدری در بازدید فرماندار راور از طرحها و پروژه ها ی سطح شهر عنوان کرد :