در چند ماه گذشته پروژه های ماندگاری در سطح شهر راور انجام شده است .